Правилата на интернет магазина "Златният момък

Определящи m.in. правила за сключване на договори за продажба чрез магазин, съдържащи основната информация за продавача, магазина и

правата на потребителите.

СЪДЪРЖАНИЕ

§ 1 Дефиниции

§ 2 Свържете се с Продавача

§ 3 Технически изисквания

§ 4 Пазаруване в магазина

§ 5 Плащания

§ 6 Изпълнение на договора

§ 7 Правото на отказ

§ 8 Изключения от правото на отказ

§ 9 Изисквания

§ 10 Лични данни

§ 11 Резервации

Приложение 1: Примерен формуляр за отказ

§ 1 ДЕФИНИЦИИ

Работни дни – дни от понеделник до петък, с изключение на почивните дни.

Сметка – безплатна функция на магазина (услуга, предоставена по електронен път), чрез която купувачът може да създаде своя индивидуална сметка в магазина.

Консуматор – Потребител по смисъла на Гражданския кодекс.

Купувач - всеки купувач в магазина.

Правилници – настоящите правила.

Магазин - интернет магазин "Златният момък https://zlotychlopak.pl/bg/.

Продавач - MACIEJ PIOTR KALICKI, предприемач, управляващ бизнес под името ТЪРГОВИЯ С МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ MACIEJ KALICKI, вписан в Централния регистър и информация за икономическата дейност, водена от министъра на развитието и финансите, NIP № 5421712640, REGON № 050452810, ул. gen. Władysława Sikorskiego 29, 16-010 Wasilków.

§ 2 КОНТАКТ С ПРОДАВАЧА

1     Пощенски адрес: ул. Gen. Владислав Сикорски 29, 16-010 Васильков

2     Имейл адрес: info@zlotychlopak.pl

3     Телефон: +48 604090973

§ 3 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1     За правилното функциониране на магазина са ви необходими:

Устройство с достъп до интернет

Уеб браузър, който поддържа JavaScript и бисквитки

2     За да направите поръчка в Магазина, в допълнение към изискванията, посочени в раздел 1 е необходим активен имейл акаунт.

§ 4 ПАЗАРУВАНЕ В МАГАЗИНА

1     Цените на стоките, които се виждат в Магазина, са общите цени за стоките с включен ДДС.

2     Продавачът отбелязва, че общата цена на поръчката включва посочените в Магазина цена за стоките и разходите за доставка.

3     Избраният за покупка продукт трябва да бъде добавен в количката в Магазина.

4     След това Купувачът избира от наличните в Магазина: начин на доставка на стоките и начин на плащане на поръчката и предоставя данните, необходими за изпълнение на поръчката.

5     Поръчката е направена, когато нейното съдържание е потвърдено и Правилата са приети от Купувача.

6     Извършването на поръчка е равносилно на сключване на договор за покупко-продажба между Купувача и Продавача.

7     Продавачът ще предостави на Потребителя потвърждение за сключването на договора за покупко-продажба на траен носител най-късно в момента на доставка на стоката.

8     Купувачът може да се регистрира в Магазина, т.е. да създаде акаунт или да прави покупки без регистрация, като предоставя своите данни с всяка поръчка.

§ 5 ПЛАЩАНЕ

1     Можете да заплатите поръчката си:

а.    Чрез стандартен превод по банкова сметка на Продавача.

b.    С платежна карта:

Виза

Visa Electron

MasterCard

MasterCard Electronic

Маестро

° С.     Чрез платформата за плащане:

PayPal

Dotpay

Credit Agricole Raty
ТОРБОТ МЕТАЛИ И ПРЕДВЕЖНИ КАМЕНТИ МАЦИЯ КАЛИЧКИ декларира, че въз основа на договорите, сключени с Credit Agricole Bank Polska S.A. е упълномощен да извършва фактически дейности по сключване/промяна на договори за кредит за покупка на стоки и услуги.

2     Ако Купувачът избере авансово плащане, поръчката трябва да бъде платена в рамките на 14 работни дни от пускането на поръчката.

3     Продавачът уведомява, че при някои методи на плащане, поради тяхната специфика, плащането на поръчката чрез този метод е възможно само веднага след извършване на поръчката.

§ 6 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1     Продавачът се задължава да достави стоките без дефекти.

2     Срокът за изпълнение на поръчката е до 7 работни дни.

3     Ако Купувачът е избрал да заплати поръчката предварително, Продавачът ще започне обработката на поръчката, след като бъде заплатена.

4     Ако, като част от една поръчка, Купувачът е закупил стоки с различни срокове за доставка, поръчката ще бъде завършена на датата, подходяща за стоките с най-дълъг срок за доставка.

5     Стоките, закупени в Магазина, се доставят само на територията на Република Полша, в зависимост от избрания от Купувача начин на доставка:

а.    Чрез куриерска фирма

b.    Чрез Пощата на Полша

§ 7 ПРАВО НА ОТКАЗ

1     Потребителят има право да се откаже от договора, сключен с Продавача чрез Магазина, съгласно § 8 от Правилата, в рамките на 14 дни, без да посочва причина.

2     Срокът за отказ от договора изтича след 14 дни от:

а.    В който потребителят е получил стоките или в който трета страна, различна от превозвача и посочена от потребителя, е получила стоките.

b.    В който Потребителят е влязъл във владение на последния артикул или в който трета страна, различна от превозвача и посочена от

Потребителят, влезе във владение на последния артикул в случай на договор, който задължава да прехвърли собствеността върху много артикули,

които се доставят отделно.

3     За да може Потребителят да упражни правото си на отказ от договора, той или тя трябва да информира Продавача, като използва данните, посочени в § 2 от Правилата, за решението си да се откаже от договора чрез недвусмислено изявление (напр. писмо, изпратено по пощата, или информация, изпратена по имейл).

4     Потребителят може да използва образеца на формуляра за отказ от договора, който се намира в края на Правилата, но това не е задължително.

5     За да спази срока за отказ от договора, е достатъчно Потребителят да изпрати информация относно упражняването на правото си на отказ от договора преди изтичането на крайния срок за отказ от договора.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ДОГОВОРА

6        В случай на отказ от сключения договор, Продавачът връща на Потребителя всички получени от него плащания, включително разходите за доставка на стоките (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избрания от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтината стандартна доставка метод, предложен от Продавача), незабавно и във всички случаи не по-късно от 14 дни от датата, на която Продавачът е бил информиран за решението на Потребителя да упражни правото си на отказ от договора.

7        Продавачът ще възстанови плащането, като използва същите методи на плащане, които са били използвани от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят не се съгласи на различно решение и във всеки случай Потребителят няма да понесе никакви такси във връзка с това възстановяване.

8        Продавачът може да задържи възстановяването на сумата до получаване на стоките или до представяне на доказателство за връщането им, в зависимост от това кое събитие настъпи първо.

9        Продавачът моли да върне стоките на следния адрес: ул. gen. Władysława Sikorskiego 29, 16-010 Wasilków незабавно и във всеки случай не по-късно от 14 дни от датата, на която Потребителят е информирал Продавача за оттеглянето от договора за продажба. Срокът е спазен, ако Потребителят върне стоката преди изтичане на 14-дневния срок.

10     Потребителят поема преките разходи по връщането на стоката.

11     Потребителят носи отговорност само за всяко намаление на стойността на стоките в резултат на използването им по начин, различен от необходимия за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките.

12     Ако стоките не могат да бъдат върнати с обикновена поща поради тяхното естество, потребителят ще трябва да поеме и преките разходи за връщане на стоките. Потребителят ще бъде информиран за прогнозния размер на тези разходи от Продавача в описанието на стоките в Магазина или при извършване на поръчката.

13     Ако има нужда от възстановяване на средства за транзакция, извършена от клиента с платежна карта, продавачът ще възстанови сумата по банковата сметка, присвоена на платежната карта на купувача.

§ 8 ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

1     Правото на отказ от договор от разстояние не е достъпно за Потребителя във връзка с договора:

а.    При които предмет на услугата е несглобяем артикул, произведен по спецификация на потребителя или служещ за задоволяване на индивидуалните му нужди.

b.    При които предмет на услугата е артикул, който се разваля бързо или е с кратък срок на годност.

° С.     При които предмет на услугата е артикул, доставен в запечатана опаковка, която не може да бъде върната след отваряне на опаковката поради здравословни или хигиенни съображения, ако опаковката е била отваряна след доставката.

д.    При които предмет на услугата са артикули, които след доставка, поради естеството си, са неразривно свързани с други артикули.

д.    При които предмет на услугата са звукови или визуални записи или компютърни програми, доставени в запечатана опаковка, ако опаковката е била отваряна след доставката.

f.     За доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на договори за абонамент.

ж.    При които цената или възнаграждението зависи от колебанията на финансовия пазар, върху които предприемачът няма контрол и които могат да настъпят преди крайния срок за отказ от договора.

ч.    За доставка на цифрово съдържание, което не е записано на материален носител, ако изпълнението на услугата е започнало с изричното съгласие на потребителя преди крайния срок за отказ от договора и след като предприемачът го е информирал за загубата на правото на отказ от Договорът.

2     Правото на отказ от договор от разстояние не се отнася за друго лице освен за Потребителя.

§ 9 ЖАЛБИ

1     В случай на дефект в стоката, купувачът има възможност да рекламира дефектната стока въз основа на гаранцията, регламентирана в Гражданския кодекс, при условие че е предоставена гаранция.

2     Използвайки гаранцията, Купувачът може при условията и в сроковете, посочени в Гражданския кодекс: а) да подаде декларация за намаление на цената.

b.    При съществен дефект - подайте декларация за отказ от договора.

° С.     Изисквайте замяна на артикули без дефекти.

д.    Поискайте отстраняване на дефекта.

3     Продавачът моли да предявява рекламации по гаранцията на пощенския или електронен адрес, посочен в § 2 от Правилника.

4     Ако се окаже, че за разглеждане на рекламацията е необходимо рекламираната стока да бъде доставена на Продавача, Купувачът е длъжен да достави стоката, в случая на Потребителя, за сметка на Продавача на адрес: ул. . gen. Władysława Sikorskiego 29, 16-010 Wasilków.

5     Ако за стоката е предоставена допълнителна гаранция, информация за нея и нейните условия е достъпна в описанието на продукта в Магазина.

6     Жалби относно работата на Магазина се изпращат на имейл адреса, посочен в § 2 от Правилата.

7     Жалбата се разглежда от Продавача в 14-дневен срок.

ИЗВЪНСЪДЕБНИ МЕТОДИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ И ИСКАНЕ

8.В случай че жалбоподателската процедура не доведе до очаквания от потребителя резултат, потребителят може да m.in. с:

а.    Посредничество, проведено от съответния Провинциален инспекторат за търговска инспекция, до който трябва да се подаде искане за посредничество. По правило процедурата е безплатна. Списъкът на инспекторатите можете да намерите тук:

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

b.    Помощ от компетентния на място постоянен съдебен съд по спорове с потребителите, действащ при областния инспектор на търговската инспекция, към който трябва да се подаде молба за разглеждане на делото пред съда по спорове. Обикновено процедурата е безплатна. Списъкът на съдилищата е достъпен на адрес: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

° С.     Безплатно съдействие от градския или областния потребителски омбудсман.

д.    Онлайн ODR платформа, достъпна на: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 ЛИЧНИ ДАННИ

1     Администратор на лични данни, предоставени от Купувача при използване на Магазина, е Продавачът.

2     Личните данни на Купувача се обработват въз основа на договора и за целите на неговото изпълнение, в съответствие с принципите, заложени в Общия регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) за защита на данните (GDPR).

3     Подробна информация за обработката на данни от Продавача можете да намерите в политиката за поверителност, публикувана в Магазина.

§ 11 ВЪЗРАЖЕНИЯ

1     Получателят не може да предоставя незаконно съдържание.

2     Всяка поръчка, направена в Магазина, представлява отделен договор за продажба и изисква отделно приемане на разпоредбите. Договорът се сключва в срок и с цел изпълнение на поръчката.

3     Споразуменията, сключени въз основа на тези разпоредби, се сключват на полски език.

4     В случай на спорове с Купувача, който не е Потребител, компетентният съд ще бъде съдът в седалището на Продавача.

5     Нито една от разпоредбите на тези разпоредби не изключва или по никакъв начин не ограничава правата на Потребителя, произтичащи от законови разпоредби.

ТОРБОТ МЕТАЛИ И ПРЕДВЕЖНИ КАМЕНТИ МАЦИЯ КАЛИЧКИ декларира, че въз основа на договорите, сключени с Credit Agricole Bank Polska S.A. е упълномощен да извършва фактически дейности по сключване/промяна на договори за кредит за покупка на стоки и услуги.

 

Приложение No 1 към Правилника

По-долу е примерен формуляр за отказ, който Потребителят може, но не е длъжен, да използва:

Форма за теглене